PASAPORT, KİMLİK VE DİĞER İŞLEMLER İLE

İLGİLİ SORU  VE  CEVAPLAR 

Memuriyet kimliğinin kaybedilmesi veya çalınması durumunda yeni kimlik düzenlenebilmesi için ne yapılması gerekir?

 

Memuriyet kimliğini kaybeden ya da çaldıran personel bu olayın vuku bulduğu yeri ve tarihi belirten bir dilekçeyle ve Maliye Bakanlığı Personeli Kimlik İsteme Formu ile yeniden kimlik talebinde bulunabilecek, kaçıncı defa kimlik istediğini de formda ayrıca belirtecektir. Ayrıca kaybedilen veya çaldırılan kimlik için gazete ilanı ve karakol başvurusuna gerek bulunmamaktadır.


 

Unvanı veya birimi değişen personel memuriyet kimliğini değiştirmesi için ne yapmalıdır?

 

Unvanı veya birimi değişen personel, yeni unvanına veya birimine başlamasına müteakip eski kimliğini eklemek suretiyle Maliye Bakanlığı Personeli Kimlik İstem Formuyla yeniden kimlik talebinde bulunabilmektedir.


 

Hususi Damgalı Pasaport kimlere ve kaçıncı dereceli kadroda bulunan personele verilmektedir?

 

Bakanlığımız Merkez, Taşra ve Bağlı ve İlgili Kuruluşlarında birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kadrolarda bulunan personel ile, bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerinden ayrılmış olanlara, yukarıda sayılanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve reşit olup hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

18 yaşını doldurmuş olsa dahi hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.


 

Hususi Damgalı Pasaport almak için ilk başvuru nereye ve nasıl yapılır?

 

Hususi Damgalı Pasaport talebinde bulunacak personel halen görevde ise , dairenin üst yazısı ekinde;

a) Pasaport Başvuru Formu (form için fotoğraf gereklidir)
b)
Nüfus cüzdanı fotokopisi,

ile Personel Müdürlüğüne başvuruda bulunur.

* Emekli veya çekilme nedeniyle görevlerinden ayrılanlar, bir dilekçe ile Personel Müdürlüğüne başvuruda bulunur.


 

Emeklilik ve çekilme sebebiyle vazifelerinden ayrılmış olanlar vazifelerinden ayrıldıkları tarihteki kadro derecesini ve unvanını belirten belge için nereye müracaat edecek ve bu belgeyi kim düzenleyecektir?

 

Emeklilik ve çekilme nedeniyle görevlerinden ayrılanların kadro derecesini unvanını belirten belgenin;
a) Merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğünce,
b) Taşra teşkilatında Defterdarlık Personel Müdürlüğünce,
c) Bağlı ve ilgili kuruluşlarda Personel Dairesi Başkanlıkları veya Bölge Müdürlüklerince düzenlenerek imzalanıp mühürlenecektir.Emekli veya çekilme nedeniyle görevlerinden ayrılanlar başka bir ilde ikamet etmekte iseler, söz konusu belgeyi almak için ikamet ettikleri ilin Defterdarlığına dilekçe ile müracaat ederek temin edecektir.


 

Devlet memuru olarak görev yapan personelden kimler özürlü grubuna girer ve hangi durumlarda hangi durumlarda idari izinli sayılırlar.

 

Sürekli olarak çalışma gücünden (Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal, ve sosyal yeteneklerinden) en az %40 oranında yoksun olduğunu, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirlenen sağlık kuruluşlarınca verilecek resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler özürlü grubuna girer.Kanunda görev yapan özürlüler Başbakanlığın 2002/58 sayılı genelgenin 3 üncü maddesi gereğince ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılırlar.Ayrıca, olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi özürlüler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılırlar