İDARİ DAVALAR SERVİSİ SORU VE CEVAPLARI

İdare Mahkemeleri hangi davalara bakar?

  Yasalarla başka yargı yerlerinin görev alanına girmeyen yönetsel uyuşmazlıklara karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarına bakar.

İdare Mahkemelerinde açılacak davalarda dava açma süresi nedir?

  Dava açma süresi kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde İdare Mahkemelerinde 60 gündür. Bu süre idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar.

İdari Mahkemelerde açılacak davalarda,dava dilekçeleri hangi mercilere nasıl verilir?

  Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak İdare Mahkemesi Başkanlığı’na,İdari Mahkemesi bulunmayan hallerde İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek üzere Asliye Hukuk Mahkemesine verilir.

İdari Mahkemelerin kararları temyiz edilebilir mi? Temyiz süresi kaç gündür.?

İdare Mahkemelerinin nihai kararları Danıştay’da temyiz edilebilir.Temyiz süresi tebliğ tarihini izleyen 30 gündür.

Danıştay Dava Dairelerinin temyiz üzerine verdikleri kararlara karşı hangi sürede karar düzeltme talebinde bulunulur.?
  Danıştay Dava Dairelerinin temyiz üzerine verdikleri karar hakkında tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde karar düzeltilmesi isteminde bulunabilir.