İstanbul Defterdarlığı
MUHASEBE BİRİMLERİ HİZMET KILAVUZU
 
<<<  Geri

NAKİT İHALE TEMİNAT TAHSİLATI

İşlem Tanımı Devlet ihalelerine katılan isteklilerden kanunları gereği nakden alınan geçici teminatlar ile üzerinde ihale kalan isteklilerden nakden alınan kesin teminat ve ek kesin teminatların ilgili hesaplara kaydedilmesi.
 
Kısa Bilgi

Teminat olarak kabul edilecek değerler;

     a) Tedavüldeki Türk Parası

     b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları

     c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
 

Başvuru Koşulları

Geçici Teminatlarda;

  İhale Teklif Bedelinin %3ünden az olmamak üzere belirlenecek tutarın yatırılması gerekir.

Kesin Teminatlarda;

  İhale üzerinde kalan istekli tarafından ihale bedelinin %6sı kadar kesin teminat bedeli yatırılır.

Gerekli Belgeler

  1- İlgi İdarenin Yazısı

  2- T.C.Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası

İşlem Adımları

İlgili İdarenin Yazısına istinaden Müdürlüğümüzce Muhasebe İşlem Fişi hazırlanır.

Veznece tahsilat yapılarak alındı belgesi düzenlenir.  

Başvuru Yeri İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Emanet Servisi ve İlçe Malmüdürlükleri
 
Başvuru Şekli

   Başvuruların şahsen olması esas olmakla birlikte, şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.

 

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr