İstanbul Defterdarlığı
MİLLİ EMLAK BİRİMLERİ HİZMET KILAVUZU
 
<<<  Geri
TAŞINMAZ SATIN ALMA İŞLEMLERİ

İşlem Adı TAŞINMAZ SATIN ALMA İŞLEMLERİ
Kurum Adı İstanbul Defterdarlığı
Kısa Bilgi Anasayfamızda ihaleler linkinden güncel ihale bilgilerine ulaşılır.
 
Başvuru Koşulları

- Yasal yerleşim yeri sahibi olmak,

- Tebligat için Türkiye de adres göstermek

- Gerçek kişilerin TC Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

- Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak,
 

Gerekli Belgeler

- İşin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermek,

- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri

İşlem Adımları -
 
Başvuru Yeri İstanbul Defterdarlığı 2. Kat İhale Servisi İstanbul Valiliği Karşısı Ankara Cad. Cağaloğlu-Eminönü
 
Başvuru Şekli İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.
Şahsen yapılmayan bir başvuru,ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
Özel Durumlar

1. İhaleyi yapan idarenin:

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımları,

d) (a),(b),ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları ,(bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

2. Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. Ayrıca,mahkemece kamu hizmetlerini yapmaktan yasaklanmış olanlar ile Medeni Kanununa göre mahcurlar(hapiste olanlar ,akli sağlığı yerinde olmayanlar ) ile reşit olmayan küçükler de ihalelere katılamazlar.

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr