İstanbul Defterdarlığı
MİLLİ EMLAK BİRİMLERİ HİZMET KILAVUZU
 
<<<  Geri
İHALELERDE GEÇİCİ TEMİNAT İŞLEMLERİ

İşlem Adı İHALELERDE GEÇİCİ TEMİNAT İŞLEMLERİ
Kurum Adı İstanbul Defterdarlığı
Kısa Bilgi

Tahmini bedelin % 10’undan az olmamak üzere %30’una kadar geçici teminat alınabilir. Satışa konu taşınmazla ilgili tahmini satış bedeli üzerinden oluşturulacak geçici teminat miktarı ilanda belirtilir. Defterdarlık binasındaki muhasebe servisine yatırılabileceği gibi Malmüdürlüklerine de yatırılabilir. İhale sonrası üzerine ihale kalmayanlar daha önce para yatırırken aldıkları makbuzlarla başvurarak paralarını hemen geri alabilirler.Üzerine ihale kalanlar ise tapularını alınca geçici teminatlarını geri alabilirler. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller,

d) Yurt dışında yerleşik olduklarını konsolosluklardan veya bulundukları şehrin resmi makamlarından alacakları belgeyle ispatlayan yurt dışında yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından ,Hazinece yapılan taşınmaz mal satış ihalelerinde T.C. Merkez Bankasınca belirtilen konvertibl (TL’ye dönüştürülebilir) döviz, teminat olarak alınabilir.

Başvuru Şekli

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır. Şahsen yapılmayan bir başvuru,ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.

Gerekli Belgeler

 

İşlem Adımları -
 

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr