İstanbul Defterdarlığı
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI MEVZUAT SAYFASI
<<<  Ana Sayfa

GENEL MEVZUAT

Konu
2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Uygulamasında Maliye Bakanlığınca Yürütülecek
İşlemlere İlişkin Yönerge

GÜNCEL MEVZUAT

Tarih Konu
13.01.2017

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 54) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

27.12.2016

––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

––  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15)

––  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47)

––  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)

––  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

––  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)

––  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)

––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)

––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)

––  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476)

24.12.2016

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de Yayımlandı...

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

24.12.2016

2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, Resmi Gazete'de Yayımlandı...

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

22.12.2016

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 45) Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe
İşlemlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53)

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

21.12.2016

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 52) Değerli Kağıtlar ...

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar
Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir. ...

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

08.12.2016

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği ...

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

29.11.2016

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ...

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

29.11.2016

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ...

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

29.11.2016

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ...

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

28.11.2016

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi...

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

05.11.2016

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. ....

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

28.10.2016

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 294)...

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu
sadece 1.300,99 TL ile ....

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

28.10.2016

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 375)...

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamında, kanunları
uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri ....

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

14.10.2016

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede
Yayımlandı...

MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında
Yönetmeliğin ek 18’inde yer alan Protokolün 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendinin ilk cümlesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

08.10.2016

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 373) Resmi Gazetede Yayımlandı...

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerler üzerinde yeni yapılacak yat limanları ile yatlara ve özel teknelere bağlama ve barınma hizmeti verecek yeni iskele,
yanaşma yeri ve rıhtım niteliğindeki kıyı yapılarının yapılması amacıyla yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakkı ve/veya
verilecek kullanma izinleri hakkındaki işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

08.10.2016

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 374) Resmi Gazetede
Yayımlandı...

MADDE 1 – 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nin
14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir......

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

07.10.2016

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı...

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

29.09.2016

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60) Resmi Gazetede Yayımlandı...

.......(2) Bu Tebliğ, Damga Vergisi Kanunu ve Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı tablolar ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinde 6728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.....

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

29.09.2016

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) Resmi Gazetede Yayımlandı...

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun “Geçici muaflıklar” başlıklı
5 inci maddesine (g) fıkrası ve 15 inci maddesine (e) fıkrası eklendiğinden söz konusu düzenlemelere yönelik hususları
açıklamaktır. ...

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

28.06.2016 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 370)...
16.04.2016 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7)...
13.04.2016 Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40) Resmi Gazetede Yayımlandı...
07.04.2016 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün, 2016 Yılı AHP-AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri Hakkında Bütçe Uygulama
Tebliği (Sıra No:5) Yayımlandı.
16.03.2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
03.03.2016

Giyecek Yardımına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge

Söz konusu genelgeye ulaşmak için tıklayınız...

Ek1-2 için tıklayınız...

Ek3 için tıklayınız...

26.02.2016

2016 Yılı AHP-AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:4)

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

Ek1 için tıklayınız...

Ek2 için tıklayınız...

19.02.2016 Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2016-3)
19.02.2016 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine
İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
10.02.2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)
06.02.2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)
06.02.2016 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 48)
06.02.2015 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 51) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)
06.02.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 468)
29.01.2016 Kamu İhale Tebliği (No: 2016/1) Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. (Eşik değerler ve parasal limitler)
07.01.2016 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 369)
25.12.2015 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar
25.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460)
25.12.2015 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290)
25.12.2015 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)
25.12.2015 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)
25.12.2015 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)
24.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)
23.12.2015 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu
21.12.2015 2015/1 Sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hasılat Paylarının Tespiti Hakkında)
21.12.2015 2015/1 Sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onbirinci (son) fıkrasının uygulanması Hakkında )
18.11.2015 Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği
04.11.2015 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 47) Amortisman ve Tükenme Payları
16.09.2015 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 46) Genel Yönetim Malî İstatistikleri
10.07.2015 2015/7825 Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
08.07.2015 2015 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 45) Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemleri
03.07.2015 2015 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge
20.06.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 455)
20.06.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)
20.06.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 453)
30.04.2015 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
11.03.2015 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme
07.03.2015 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 44)
14.02.2015 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 42) Parasal Sınırlar ve Oranlar
15.01.2015 Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2015-2)
15.01.2015 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)
13.01.2015 2015 Yılı İç Kontrol Genelgesi Yayınladı.

 

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr