İSTANBUL DEFTERDARLIĞI  ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK MENKUL MALLAR

Sıra No Dosya No Cinsi Niteliği ve Tahmini Miktarı İhale Tarihi İhale saati Menkulun Bulunduğu Yer Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Diğer Özellikler
1 165/553-7079, 7105, 7316, 7323, 7335, 7343, 7355, 7371 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 24.07.2017 14.00 Şartnamede belirtilen Kurumlarda 9.115,00 2.735,00 Şartnamede belirtilmiştir
2 165/552-1460 Mahkemelerce müsaderesine karar verilen, güvenlik birimlerince herhangi bir sebepten el konulan çeşitli marka av tüfeklerinin satışı 60 (altmış) adet av tüfeği 24.07.2017 14.10 İdaremiz deposunda 8.700,00 2.610,00 Şartnamede belirtilmiştir
3 165/553- 7413, 7420, 7460, 7468, 7472, 7474 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 24.07.2017 14.20 Şartnamede belirtilen Kurumlarda 8.390,00 2.520,00 Şartnamede belirtilmiştir
4 165/553-6779, 6983, 7386, 7423, 7424, 7434 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 24.07.2017 14.30 Şartnamede belirtilen Kurumlarda 8.285,00 2.485,00 Şartnamede belirtilmiştir
5 165/553-7120, 7339, 7340, 7341, 7348, 7349, 7350 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 24.07.2017 14.40 Şartnamede belirtilen Kurumlarda 7.135,00 2.140,00 Şartnamede belirtilmiştir
6 165/520-10646 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-14 maddesi kapsamında buluntu olması ve çeşitli nedenler ile trafikten men edilerek tasfiyesi talep edilen 56 adet (tescilsiz) fiilen kullanılamaz durumdaki hurda motosiklet.  Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 24.07.2017 14.50 Zaloğlu Otoparkı Çatalca/İSTANBUL 3.360,00 1.008,00 Şartnamede belirtilmiştir
7 165/551-7155 Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/16 Tereke sayılı ilamı ile Hazinece teslim alınmasına karar verilen tereke eşyaları Dosyasında mevcut 24.07.2017 15.00 Yeddiemin Levent ÖNER Karadeniz Mah. 1157. Sokak No: 9 Daire: 8 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL 2.200,00 660,00 Şartnamede belirtilmiştir
1-) Yukarıda nitelikleri belirtilen hurda malzemeler satışı hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.
2-) İhaleler, Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kadıköy Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Defterdarlık ihale salonunda yapılacaktır.
3-) ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
A) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatlar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü veznelerine yatırılması, Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
B) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
C) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
D) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan sureti ile ikametgah belgelerini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, ticaret sicil gazetesini,  Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İST. adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
4-)  İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri  geçici teminatlarlarını  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle yatırabilirler.
5-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7-) İhale ilanı www.ist-def.gov.tr adresinden görülebilir. İlan olunur.