İSTANBUL DEFTERDARLIĞI  İL KHK İŞLEMLERİ BÜROSUNDAN SATILIK MENKUL MALLAR

Sıra No Dosya No Cinsi Niteliği ve Tahmini Miktarı İhale Tarihi İhale saati Menkulun Bulunduğu Yer Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat                   (TL) Diğer Özellikler
1 122804 667  Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen  Hakan AKALTIN'ın Özel Beşiktaş Ihlamurdere Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdundaki dosya muhteviyatı taşınır malzemelerin (kullanılmış/hurda durumdaki) satışı  Cinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 22.09.2017 15:00 Türkali Mah. Yeniyol Sokak No:15/A Beşiktaş/İSTANBUL 760,00-TL 228,00-TL Şartnamede belirtilmiştir

1-) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır (kullanılmış/hurda durumdaki) malzemelerin satışı, hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca "Pazarlık Usulü" ile yapılacaktır.
2-) İhaleler, Defterdarlık Defterdarlık İl KHK İşlemleri Bürosunca oluşturulacak komisyonca Defterdarlık ihale salonunda yapılacaktır.
3-) ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
A) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatlar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü veznelerine yatırılması, Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
B) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
C) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
D) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan sureti ile ikametgah belgelerini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İST. adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
4-)  İhalelere ait Şartname  ve ekleri mesai saatleri dahilinde İhale Servisinde görülebilir.
5-) Arttırmaya girenler, satılığa çıkarılan malzemeleri ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır. 
6-) İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri  geçici teminatlarlarını  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle yatırabilirler.
7-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9-) İhale ilanı www.ist-def.gov.tr adresinden görülebilir. İlan olunur.