İSTANBUL DEFTERDARLIĞI  İL KHK İŞLEMLERİ BÜROSUNDAN SATILIK MENKUL MALLAR

Sıra No Dosya No Cinsi Niteliği ve Tahmini Miktarı İhale Tarihi İhale saati Menkulun Bulunduğu Yer Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Diğer Özellikler
1 165/553-180197 667  Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Elvan Eğitim Sağlık Hiz.Yay Tur. İnş. San. Tic. Ltd.Şti'nin dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışı  Cinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 22.01.2018 13:30 Altay Çeşme Mah. Bağdat Cad. No:391 Maltepe /İSTANBUL 1.400,00 400,00 Şartnamede belirtilmiştir
2 165/553-182837 667  Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Adalet ve Hukuk Derneği'nin dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışı  Cinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 22.01.2018 13:45 Osmaniye Mah. Fabrikalar Cad. No:44/1-2 Bakırköy /İSTANBUL 17.552,86 3.511,00 Şartnamede belirtilmiştir
3 165/553-3835 667  Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Medya Etik Konseyi Derneği'nin dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışı  Cinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 22.01.2018 14:00 Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:5 Kat:2 D:41 Şişli/İSTANBUL 545,00 136,25 Şartnamede belirtilmiştir
4 165/553-3826 667  Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen İş Dünyası Gelişim Derneği'nin dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışı  Cinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 22.01.2018 14:15 Kirazlı Mah. Aktaş Sk. No:1/2/3 Bağcılar/İSTANBUL 995,00 199,00 Şartnamede belirtilmiştir

1-) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır (kullanılmış/hurda durumdaki) malzemelerin satışı, hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca "Pazarlık Usulü" ile yapılacaktır.
2-) İhaleler, Defterdarlık Defterdarlık İl KHK İşlemleri Bürosunca oluşturulacak komisyonca Defterdarlık ihale salonunda yapılacaktır.
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
A) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatlar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü veznelerine yatırılması, Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
B) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
C) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
D) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan sureti ile ikametgah belgelerini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İST. adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
4-)  İhalelere ait Şartname  ve ekleri mesai saatleri dahilinde İhale Servisinde görülebilir.
5-) Arttırmaya girenler, satılığa çıkarılan malzemeleri ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır. 
6-) İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri  geçici teminatlarlarını  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle yatırabilirler.
7-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9-) İhale ilanı www.ist-def.gov.tr adresinden görülebilir. İlan olunur.

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI  ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK MENKUL MALLAR

Sıra No Dosya No Cinsi Niteliği ve Tahmini Miktarı İhale Tarihi İhale saati Menkulun Bulunduğu Yer Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Diğer Özellikler
1 165/553-7496-7504-7506-7511-7514-7520-7521-7522-7525 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 31.01.2018 13:30 Şartnamede belirtilen 9 ayrı kurumda 26.160,00 7.848,00 Şartnamede belirtilmiştir
2 165/553-7412 Müsadere edilen 7 adet matbaa makinesi, 60.500 adet kitap forması, 5450 adet hurda  kitap kapağı Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 31.01.2018 13:40 Yediemin Cihan KAYA ( 1. Matbaacılar Sitesi, 1. Sokak No:48/73 Zeytinburnu/İSTANBUL) 36.000,00 10.800,00 Şartnamede belirtilmiştir
3 165/553-7531 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. 100 ton demir hurdası dahil 68 kalem toplam 160 muhtelif cins ve miktarda hurda malzeme 31.01.2018 13:50 İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği 46.000,00 13.800,00 Şartnamede belirtilmiştir
4 165-553-7368-7312-7416-7407-7542-7545-7519-7555-7549-7562-7548-7556 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 31.01.2018 14:00 Şartnamede belirtilen 13 ayrı kurumda 8.500,00 2.550,00 Şartnamede belirtilmiştir
5 165/553-6977-7596 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 31.01.2018 14:20 Şartnamede belirtilen kurumlarda 2.520,00 755,00 Şartnamede belirtilmiştir
6 165/553-6803-7533 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 31.01.2018 14:30 Şartnamede belirtilen kurumlarda 1.950,00 585,00 Şartnamede belirtilmiştir
7 165/553-7544-7546-7547-7560-7561 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 31.01.2018 14:40 Şartnamede belirtilen kurumlarda 1.970,00 590,00 Şartnamede belirtilmiştir
8 165/520-10646-7034 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Su ürünleri istihsal malzemeleri. 31.01.2018 14:50 Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 1.410,00 423,00 Şartnamede belirtilmiştir
9 165/7543-7557-7558-7567-7577 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 31.01.2018 15:00 Şartnamede belirtilen kurumlarda 6.220,00 1.865,00 Şartnamede belirtilmiştir
10 165/553-7404-7534-7541-7550-7552-7553-7554-7597 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 31.01.2018 15:10 Şartnamede belirtilen kurumlarda 6.260,00 1.878,00 Şartnamede belirtilmiştir
11 165-551-7279 Tereke Eşyası Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 31.01.2018 14:10 İdaremiz deposunda 50,00 15,00 Şartnamede belirtilmiştir
12 165/551-6841-7227 Tereke Eşyası Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 31.01.2018 15:20 Şartnamede belirtilen kurumlarda 3.900,00 1.170,00 Şartnamede belirtilmiştir

1-) Yukarıda nitelikleri belirtilen hurda malzemeler satışı hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.
2-) İhaleler, Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kadıköy Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Defterdarlık ihale salonunda yapılacaktır.
3-) ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
A) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatlar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü veznelerine yatırılması, Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
B) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
C) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, D) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan sureti ile ikametgah belgelerini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, ticaret sicil gazetesini,  Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İST. adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
4-)  İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri  geçici teminatlarlarını  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle yatırabilirler.
5-)   1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sıradaki ihaleye katılacakların  Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği gereğince lisans belgelerine sahip olmaları ve  ibraz etmeleri gerekmektedir.
6)-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8-) İhale ilanı www.ist-def.gov.tr adresinden görülebilir. İlan olunur.