İSTANBUL DEFTERDARLIĞI  ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK MENKUL MALLAR

Sıra No Dosya No Cinsi Niteliği ve Tahmini Miktarı İhale Tarihi İhale saati Menkulun Bulunduğu Yer Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Diğer Özellikler
1 165-552/1102 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre el konulan akaryakıtın teslimi, muhafazası, tasfiyesi ve yapılan masraflara ilişkin uygulama yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasını (a) bendinde kaçak akaryakıt kapsamında tanımlanan benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları, doğal gaz gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri ve bunların karışımları ile akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünleri.  Akaryakıt Ürünü (Baz yağı) 197.582 kg 20.06.2017 14.00 İdaremiz Tuzla Kaçak Akaryakıt Deposu 316.131,00 94.838,00 Şartnamede belirtilmiştir
2 165-552/1111 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre el konulan akaryakıtın teslimi, muhafazası, tasfiyesi ve yapılan masraflara ilişkin uygulama yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasını (a) bendinde kaçak akaryakıt kapsamında tanımlanan benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları, doğal gaz gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri ve bunların karışımları ile akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünleri.  Akaryakıt Türevi (GTİP) 67.540 kg 20.06.2017 14.15 İdaremiz Tuzla Kaçak Akaryakıt Deposu 43.901,00 13.170,00 Şartnamede belirtilmiştir
3 165-553/7409 Zeytinburnu Veliefendi İlkokulu Müdürlüğünün ısıtma sisteminin doğalgaza dönüştürülmüş olması nedeniyle kazan dairesindeki yakıt tankının içinde bulunan yaklaşık olarak 5 M/Ton 6 no.lu fuel-oil yakıtı Akaryakıt Ürünü (Fuel-oil) 6.100 kg 20.06.2017 14.30 Zeytinburnu Veliefendi İlkokulu Müdürlüğü 6.100,00 1.830,00 Şartnamede belirtilmiştir
4 165-552/1101, 114, 1123, 1125 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre el konulan akaryakıtın teslimi, muhafazası, tasfiyesi ve yapılan masraflara ilişkin uygulama yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasını (a) bendinde kaçak akaryakıt kapsamında tanımlanan benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları, doğal gaz gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri ve bunların karışımları ile akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünleri.  Akaryakıt Ürünü (Motorin) 1.840 kg 20.06.2017 14.45 İdaremiz Tuzla Kaçak Akaryakıt Deposu 2.600,00 780,00 Şartnamede belirtilmiştir
5 165-552/1093 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre el konulan akaryakıtın teslimi, muhafazası, tasfiyesi ve yapılan masraflara ilişkin uygulama yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasını (a) bendinde kaçak akaryakıt kapsamında tanımlanan benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları, doğal gaz gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri ve bunların karışımları ile akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünleri.  Akaryakıt Türevi (Benzin) 340 kg 20.06.2017 15.00 İdaremiz Tuzla Kaçak Akaryakıt Deposu 500,00 150,00 Şartnamede belirtilmiştir

1-) Yukarıda nitelikleri belirtilen akaryakıt ürünleri satışı hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca "Açık teklif usulü" ile yapılacaktır.
2-) İhaleler, Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kadıköy Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Defterdarlık ihale salonunda yapılacaktır.
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
A) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatlar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü veznelerine yatırılması, Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
B) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
C) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
D) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan sureti ile ikametgah belgelerini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İST. adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
4-)  İhale bedeline ilaveten  ihale bedeli üzerinden %05,69 (binde 5,69 ) oranında ihale karar pulu alınır.  
5-)  İhale bedeline ilaveten  ihale bedeli üzerinden % 18 KDV alınır. İhalelere ait Şartname  ve ekleri mesai saatleri dahilinde İhale Servisinde görülebilir.
6-) Arttırmaya girenler, satılığa çıkarılan akaryakıt ürünlerini ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.
7-) İhalelere katılacakların 5015 veya 5607 sayılı Kanun hükümlerine ve akaryakıtın türüne göre Kurum (EPDK) tarafından verilmiş rafineci, işleme, madeni yağ, ihrakiye teslim, dağıtıcı lisansına veya uygunluk yazısına haiz olması gerekir. 
8-) İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri  geçici teminatlarlarını  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle yatırabilirler.  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
10-) İhale ilanı www.ist-def.gov.tr adresinden görülebilir. İlan olunur.