AVRUPA / ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIKLARI

                                                                                     HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Taşınmaz Mal Satış İşlemleri

1- Talep dilekçesi

6 AY

2

Kiralama İşlemleri

1- Talep Dilekçesi (Kiralama amacını belirtir).

6 AY

3

İrtifak ve Kullanma İzni İşlemleri

A) İrtifak hakkı veya kullanma izni amacını belirtir talep dilekçesi.

B) Yatırım teşvikli irtifak veya kullanma izni taleplerinde;

1-  Talep dilekçesi,

2-  Yatırım teşvik belgesi,

3-  Yatırım bilgi formu,

4-  Organize ve Endüstri bölgelerinde boş parsel bulunmadığına ilişkin belge,

5-  Başvuru ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz,

6-  Avan projesi,

7-  Oda sicil kayıt örneği

8-  Vergi borcunun bulunmadığına ilişkin belge

9-  İşletme hesabı özeti,

10- İşletmenin son üç yıllık bilançosu ve mali tabloları

11- Fizibilite raporu ve finans tablosu, başvuruda bulunan tüzel kişilik ise ayrıca şirket ana sözleşmesi, kanuni temsilcilerin imza sirküleri ve adresleri, halka açık ise açılma oranını gösterir belge.

6 AY

4

Trampa İşlemleri

1- Talep Dilekçesi,
2- Hazineye önereceği taşınmazının Tapu senedi veya Tapu kayıt örneği, krokisi, üzerinde bina var ise yapı kullanma izin belgesi, projeleri.

6 AY

5

Bağış İşlemleri

1- Gerçek kişilerde, bağışın şartlı mı şartsız mı olduğunu ve taşınmazın tapu bilgileri ile diğer niteliklerini belirtir talep dilekçesi,

2- Tüzel kişilerde, yetkili organlarının bağış hakkında alınmış kararı.

1 AY

6

Taşınır Mal Satış İşlemleri

İdareye intikal ettiği tarihten itibaren

1 YIL

7

Ecrimisil İşlemlerine ilişkin itiraz ve şikayetlerin karşılanması

Talep Dilekçesi.

30 Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

1- Mücbir sebepler ve İdaremizden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı meydana gelen aksamalar ile kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge istenmesi

hallerinde geçecek süreler hizmetin tamamlanma sürelerine eklenir.

2- Süreler; talep dilekçesinin İdare kayıtlarına alınması ile başlar.

3- Gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır (Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve

 Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesine göre).

4- Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen

sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurulabilir.

 

İlk Müracaat Yeri

: Defterdarlık

İkinci Müracaat Yeri

: Valilik

İsim

: Fahrettin ÖZDEMİRCİ

İsim

: Cemalettin ÖZDEMİR

Unvan

: Defterdar

Unvan

: Vali Yardımcısı

Adres

: Defterdarlık Hizmet Binası 5.Kat Cağaloğlu /İSTANBUL

Adres

: Valilik Binası Cağaloğlu/Fatih/ İSTANBUL

Tel.

: (0212) 514 20 00 (santral)

Tel.

: (0212) 455 59 61

Faks

: (0212) 526 47 57

Faks

: (0212) 512 20 86

e-Posta

: defterdar@ist-def.gov.tr

e-Posta

: denizahmet66@hotmail.com