İstanbul Defterdarlığı
GENEL DUYURULAR
<<<  Ana Sayfa
Tarih Konu
  Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:39) Gereğince Memuriyet Mahallerinin Tespitine İlişkin Liste....

 

2/B TAŞINMAZLARININ SATIŞINDA SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN DUYURU !!!......

03/10/2017 tarihli ve 30199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ...

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

17.04.2018

Muhasebe Yönetmelikleri Değişiklikleri

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

12.04.2018

Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genelge (Sıra No:6)

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız...

06.04.2018

Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı K.H.K'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız...

31.03.2018

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

23.03.2018

Tahsilat Genel Tebliği Seri:A No:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A No:10)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

05.03.2018

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:5)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

28.02.2018

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

24.02.2018

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

24.02.2018

Mali İstatislik Yönetmeliği

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

24.02.2018

2018/11321 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

15.02.2018

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine İlişkin 2018-1 Sıra Nolu Duyuru

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

19.01.2018

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No:2018/1)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

19.01.2018

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı:2018-3)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

13.01.2018

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:41)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

13.01.2018

Muhasebat GenelMüdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:57) (Sınırlarve Oranlar)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

13.01.2018

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

04.01.2018

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:2)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

04.01.2018

Mali ve Sosyal Haklar Genelge (Sıra No:2)

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız...

31.12.2017

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız...

31.12.2017

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:382)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

30.12.2017

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:56)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

29.12.2017

Emanetlerin Zamanaşımı Süreleri

Söz konusu Yazıya ulaşmak için tıklayınız...

29.12.2017

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1)

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız...

28.12.2017

Kamu taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

28.12.2017

Milli Emlak Genel Tebliğ (Sıra No:380)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

25.12.2017

Özel Hesaplar

Söz konusu Yazıya ulaşmak için tıklayınız...

25.12.2017

2018 Yılı Seyahat Kartlarına İlişkin Genel Yazı

Söz konusu Yazıya ulaşmak için tıklayınız...

23.12.2017

Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:9)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

18.12.2017

4/B Sözleşmeli Personel Modülünün Açılması

Söz konusu Yazıya ulaşmak için tıklayınız...

20.12.2017

Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemine İlişkin İşlemler

Söz konusu Yazıya ulaşmak için tıklayınız...

14.12.2017

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine İlişkin Duyuru (Sıra No:2017/4)

Söz konusu Duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

12.12.2017

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulamaları Genelgesi (Sıra No:8)

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız...

06.12.2017

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:299)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

29.11.2017

2017 Yılı Kesin Hesabı

Söz konusu Yazıya ulaşmak için tıklayınız...

24.11.2017

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:379)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

11.11.2017

VUK Genel Tebliği (Sıra No:484)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

25.10.2017

Ödenek İşlemleri

Söz konusu Yazıya ulaşmak için tıklayınız...

17.10.2017

Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

11.10.2017

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

03.10.2017

6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan
Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin
Birinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri ile Beşinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru Süresinin
Uzatılmasına İlişkin Karar

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız...

04.07.2017

Genelge 5 Sıra Nolu (Mali ve Sosyal Haklar)

Söz konusu genelgeye ulaşmak için tıklayınız...

19.06.2017

Dönem Sonu İşlemler (Muhasebat Genel Müdürlüğü Duyurusu)

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

16.05.2017

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine İlişkin 2017/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Söz konusu genelgeye ulaşmak için tıklayınız...

28.04.2017

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:4)

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

17.03.2017

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Söz konusu yönetmeliği ulaşmak için tıklayınız...

17.03.2017

Kamu İdarelerine Ait taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

16.03.2017

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:297)

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

15.03.2017

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492
Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar İle Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız...

08.03.2017

6262 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin
Değerlendirilmesi ve Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer
Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız...

04.03.2017

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

04.03.2017

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

25.02.2017

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55)

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

25.02.2017

Çevre Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

12.01.2017

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

03.01.2017

2017 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge

Söz konusu genelge ulaşmak için tıklayınız...

31.12.2016

2017 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelge..

Söz konusu genelge ulaşmak için tıklayınız...

27.12.2016

Seyahat Kartlarına İlişkin Genel Yazı (2017) Yayınlanmıştır.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

23.12.2016

Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün, Kayıtlardan Çıkarılacak Teminat Mektupları Hakkındaki yazısı...

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

22.12.2016

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün, Elektronik Haberleşme Hizmetleri ile Elektrik ve Doğalgaz
Alımları Hakkındaki Genel Yazısı...

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

19.12.2016

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün, Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş
Alınmasına İlişkin Genelgesi...

Söz konusu genelgeye ulaşmak için tıklayınız...

13.12.2016

13.12.2016 Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin 9 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi

Söz konusu genelge ulaşmak için tıklayınız...

12.12.2016

2016 Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Genel Yazı ...

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre, merkezi yönetim kapsamında
sayılan kamu idarelerinin kesin hesaplarının hazırlanmasına ilişkin hususlar 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Kamu Gdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine Glişkin Usul ve Esaslar Hakkında ...

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

04.11.2016

Asya Katılım Bankası Teminat Mektubu ...

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

21.10.2016

Muhasebat Genel Müdürlüğünün Hurdaya Ayrılan Taşınırlardan Elde Edilen Gelirler İle İlgili Duyurusu...

Hurdaya Ayrılan Taşınırlardan Elde Edilen Gelirler İle İlgili Duyuruya Ulaşmak İçin Tıklayınız....

Örnek Muhasebe Kayıtlarına ulaşmak için tıklayınız...

29.08.2016

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün, Eylül Ayı Aylıklarının Avans Olarak Ödenmesine İlişikin
Genelgesi Yayımlandı...

Söz konusu genelgeye ulaşmak için tıklayınız...

18.07.2016

Yıllık İzinlerin Kaldırılmasına İlişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazetede Yayımlandı...

Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır. Söz konusu kamu çalışanlarından halen
izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir....

Söz konusu genelgeye ulaşmak için tıklayınız...

23.06.2016

Muhasebat Genel Müdürlüğünün, Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemelerine Ait Yazısı Yayımlandı...

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

Serbest Meslek Makbuzu Tanzim Edilmesine İlişkin Bilgilendirme Formuna Ulaşmak İçin ...

10.06.2016

Muhasebat Genel Müdürlüğünün, Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesine
İlişkin Örnekler İle İlgili Yazısı Yayımlandı...

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız... ...

Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler için tıklayınız...

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler için ...

27.05.2016

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı....

27.05.2016

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı....

24.05.2016

Muhasebat Genel Müdürlüğünün, Yeni Açılan Yardımcı Hesaplar ve Aktarım Yapılacak Yardımcı Hesaplar İle
İlgili Yazısı Yayımlandı...

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

EK 1 - Yeni Açılan Yardımcı Hesaplar

EK 2 - Aktarım Yapılacak Yardımcı Hesaplar

22.04.2016 Muhasebat Genel Müdürlüğünün, Asgari Ücret Desteği İle İlgili Yazısı Yayımlandı...
25.03.2016 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün, 2016 Yılı Yurtdışı Kira Katkısına İlişkin Yazısı Yayımlandı...
11.03.2016 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
06.03.2016 Muhasebat Genel Müdürlüğünün, Kefalet Senetleri İle İlgili Yazısı Yayımlandı.
16.02.2016 Gelirlerin İdarelerin Kurumsal Koduna Kaydı
11.02.2016 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Kamu Alımlarında Enerji Verimliliği Kriterleri Konulu Genel Yazısı
04.02.2016 İstanbul Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi tarafından her yıl yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik olarak kentin
yatırım ekosistemini farklı bir bakış açısıyla yansıtan “İstanbul Yatırım Rehberi” kitapçığı, 7 farklı dile çevrilerek....
30.01.2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun Uygulanması ile İlgili Maliye Bakanlığı Genelgesi (Sıra No: 5)
Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.
28.01.2016 Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün, Elektronik Fatura Hakkındaki Duyurusu Yayımlanmıştır.
19.01.2016 Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün, Mali İstatistik Konsolidasyon İşlemleri Hakkındaki Duyurusu Yayımlanmıştır.
15.01.2016 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden, Geçici Bütçe Döneminde 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Bağlı
İ Cetvelinin Uygulanması Hakkında Duyurusu yayımlanmıştır.
15.01.2016 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden, Geçici Bütçe Döneminde 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Bağlı
M Cetvelinin Uygulanması Hakkında Duyuru
13.01.2016 Strateji Geliştirme Başkanlığından, 2016 Yılı Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
kapsamında İç Kontrol Genelgesi yayınlanmıştır.
13.01.2016 Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün, 2015 Yılı Mahsup Süresi İle İlgili Duyurusu Yayımlandı...
13.01.2016 Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ...
06.01.2016 Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedellerinin Tahsili...
06.01.2016 Yurt İçi Gündeliklere İlişkin Genel Yazı (H Cetveli)..
04.01.2016 2016 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ..
31.12.2015 KBS 2016 Yılı Bakım Hizmeti Hakkında...
31.12.2015 E_İmza Alımı Hakkında ...
31.12.2015 EBYS Kullanımı Hakkında ...
EBYS Kullanımı Yazısı Eki Tablo...
31.12.2015 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı...
29.12.2015 Damga Vergisinin Tecil Edilerek Taksitlendirilmesine İlişkin Yazı ...
28.12.2015 Seyahat Kartlarına İlişkin Genel Yazı (2016) Yayınlanmıştır ...
23.12.2015 Muhasebat Genel Müdürlüğünün Tedavi Giderlerinin Terkini İle İlgili Yazısı...
22.12.2015 Muhasebat Genel Müdürlüğünün Net Değere Aktarma İle İlgili Yazısı......
18.12.2015 Muhasebat Genel Müdürlüğünün Yardımcı Hesap Kapatılması İle İlgili Yazısı...
14.12.2015 Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin 10 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi ....
08.12.2015 2015 Yılı Kesin Hesabı İle İlgili Genel Yazı...
04.12.2015 e-İmza Alımı Hakkında ....
24.11.2015 Ortak İhale Konulu Genelge ...
24.11.2015 Kamu Alımlarında Enerji Verimliliğine İlişkin Genelge ....
19.10.2015 İstanbul Defterdarlığı 2016 Yılı Akaryakıt Alımı İhale İlanı...
19.10.2015 İstanbul Defterdarlığı 2016 Yılı Malzemeli Öğle Yemeği Hazırlanması ve Servisi Hizmet Alımı İhale İlanı....
21.07.2015 Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı....
01.07.2015 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna İlişkin Genel Yazı ...
Genel Yazı Eki Tablolar
01.07.2015 Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı
27.05.2015 Aylıklarını Aldıktan Sonra Görevinden Ayrılanlar İle İlgili Kişi Borcu İşlemleri (Muhasebat Genel Müd 16 Sıra Nolu Gen.Teb.)
29.04.2015 Teminat Mektubu Elektronik Teyidi
17.04.2015 Muhasebe Yönetmelikleri
12.03.2015 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınmasına İlişkin Genel Yazı
10.03.2015 2015 Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslak Duyurusu...
24.02.2015 Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:39) Gereğince Memuriyet Mahallerinin Tespitine İlişkin Liste....
20.01.2015 Merkez Atamalı Personelin 2015 Yılı Atama Dönemi Tercih İşlemleri ve Veri Güncellemesi
07.01.2015 2015 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge Yayınlanmıştır....
07.01.2015 2015 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1)
31.12.2014 01.01.2015 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girecek Olan Muhasebe Yönetmeliklerinin Uygulanmasına İlişkin Genel Yazı...
23.12.2014 Seyahat Kartlarına İlişkin Genel Yazı (2015)
16.12.2014 Yaklaşık Maliyet Cetveline İlişkin Genel Yazı...
15.12.2014 Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin 6 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi
10.12.2014 Kayıtlardan Çıkarılacak Teminat Mektuplarına İlişkin Genel Yazı...
11.12.2014 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 2)
27.11.2014 Taşınmaz İşlemlerine İlişkin Genel Yazı...
21.11.2014 2014 Yılı Kesin Hesabı Genel Yazısı
11.11.2014 Bahreyn Vatandaşlarına Uygulanacak Vize Harçları Hakkında ...
11.11.2014 2015-2017 Yılları Malzemeli Genel Temizlik İşi Hizmet Alımı İhale İlanı..
31.10.2014 Ödenek İşlemlerine İlişkin Genel Yazı....
31.10.2014 Yapı Denetim Hizmet Bedelinin Ödenmesine İlişkin Genel Yazı...
24.10.2014 Mesai saatleri değişikliği....
24.10.2014 03-01-2015 tarihinde yapılacak olan Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü Ve Malmüdürü İle Saymanlık Müdür Yrd.Sınavı.
29.09.2014 2015 Yılı Malzemeli Öğle Yemeği Hazırlanması ve Servisi İşi İhale İlanı....
29.09.2014 2015 Yılı Akaryakıt Alım İşi İhale İlanı...
26.09.2014 926 sayılı Kanunun Ek 32 nci Maddesine Göre Yapılacak Ödemelere İlişkin Genel Yazı ...
23.09.2014 Yabancı Uyruklu Hastaların Tedavi Giderleri ...
19.09.2014 Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanakları Konulu Duyuru...
16.09.2014 Taşınmazların Envanteri (HYS) konulu Genel Yazı ...
12.08.2014 Muhasebe Hizmetlerinin Devri...
08.05.2014 Keos Uygulama Sürecinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin KBS Duyurusu...
  Sit Alanında Kalan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların Trampasına Uygun Hazineye Ait Taşınmaz İlan Listesi
24.03.2014 Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama-Kurtarma İhbarlarına İlişkin Genel Yazı
13.03.2014 6360 Sayılı Kanun Kapsamındaki Devir ve Tasfiye İşlemlerine İlişkin Genel Yazı
22.01.2014 2/B Ödemeleri İle İlgili Duyuru!
21.01.2014 Genel Bütçeli İdarelerde Belgelerin Harcama Birimlerine Verilmesi...
10.01.2014 Sayın Defterdar Bekir BAYRAKDAR’ın Muhasebat Genel Müdürü olarak atanması vesilesiyle..
27.12.2013 Arabulucu Ücretinin tahsili ve ödenmesine ilişkin Genel Yazı..
27.12.2013 2014 Yılına Devretmeyecek hesaplara ilişkin genel yazı ve genel yazı eki...
27.12.2013 2013 Yılı Mahsup Süresinin Uzatılmayacağına İlişkin Yazı...
27.12.2013 Mahalli İdareler Sosyal Tesisleri Mali İstatistikleri İle İlgili Yazı...

 

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr