İstanbul Defterdarlığı
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI BASIN AÇIKLAMALARI

<<<  Geri

23.01.2015 - Basın Açıklaması

      Üsküdar İlçesi, Ünalan Mahallesi, 1119 ada, 45 ve 46 parsel no.lu 38.520,00 m2 ve 16.208,50 m2 yüzölçümlü Hazine’ye ait taşınmazlar ile ilgili yazılı basında haberler çıkmaktadır.

      45 parsel no.lu taşınmazın 1.665,50 m2’lik kısmı ile 46 parsel no.lu taşınmazın 765,00 m2’lik kısmı olmak üzere toplamda 2.430,50 m2’ lik kısmı, İstanbul 18. Noterliği huzurunda 03.11.2008 tarihinde düzenlenen sözleşmesi ile özel spor alanı olarak kullanılmak üzere bir limited şirkete 5 (beş) yıllığına kiralanmıştır.

      Akabinde bir yıl sonra adı geçen şirket, söz konusu taşınmazlar üzerinde toplam 6.000,00 m2’lik kısmı için irtifak hakkı talebinde bulunmuş, Bakanlığımız Olurları ile ön izin verilmiştir.

      324 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre, ön izin süresi toplamda 4 (dört) yıl süre ile uzatılmış, ancak tebliğin ilgili maddesi uyarınca hak lehtarı şirket yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmemiştir.

      Bu sebeple mevcut tebliğ gereğince ön izin süresi en fazla dört yıl süre ile uzatılması uygun görüldüğünden ön izin süresi uzatılamamıştır. Ön izin süresi 03.08.2013 tarihinde, kiralanan alanlara ilişkin süresi de 10.11.2013 tarihinde dolan ilgili şirket 10.11.2013 tarihinden itibaren işgalci olarak faaliyetine devam etmiştir.

      Ayrıca; İdaremizce taşınmazın mahallinde yapılan 21.08.2014 tarihli tespite göre; 45 parsel no.lu taşınmazın 5.900,00 m2’lik kısmı ile 46 parsel no.lu taşınmazın 2.695,00 m2’lik kısmını işgal ettiği anlaşılmıştır.

      Ön izin süresinin uzatılamaması ve fazla kullanılması ile alakalı olarak 15 (onbeş) gün içinde taşınmazın rızaen tahliye edilmesi için 25.08.2014 tarihli yazımız 02.09.2014 tarihinde ilgiliye tebliğ edilmiştir. Taşınmazın mahallinde yapılan 22.09.2014 tarihli tespit tutanağında, taşınmazların tahliye edilmediği, işgalin devam ettiği anlaşılmıştır. Taşınmazlar süresi içerisinde rızaen tahliye edilmediğinden dolayı 2886 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca tahliye işleminin Kaymakamlık tarafından yapılması 23.09.2014 tarihli yazı ile istenilmiştir.

      Üsküdar Kaymakamlığının 25.09.2014 tarihli yazısında tahliye işleminin 02.10.2014 tarihinde yapılacağı bildirilmiş ancak ilgili şirket tarafından İdare Mahkemesine dava açılması üzerine, Mahkemenin 01.10.2014 tarihli “İdarenin birinci savunması alınması için 15 gün süre tanınmasına, yürütmeyi durdurma isteminin kabulüne” ara kararı gereği tahliye işlemi gerçekleştirilememiştir.

       İdare Mahkemesinin 29.12.2014 tarihde yürütmenin durdurulması isteminin reddine yönelik karar vermesi üzerine, ilgili şirkete tahliye işleminin 22.01.2015 tarihinde yapılacağı bildirilmiş, 23.01.2015 tarihinde de tahliye işlemine başlanmıştır.

      Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

      İstanbul Defterdarlığı

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr