İstanbul Defterdarlığı
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI BASIN AÇIKLAMALARI

<<<  Geri

09.11.2016 - Basın Açıklaması

     

          Bir süredir yazılı ve sosyal medyada AKUT Derneğinin kullanmakta olduğu  İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ortaköy (Esentepe) Mahallesinde olup uygulama İmar Planında H1:1 kat H2: 1 kat+8 kat irtifalı blok nizam ticaret alanında kalan,  üzerinde 1 adet 3 katlı, 1 adet 2 katlı bina bulunan ve Hazineye ait olan taşınmazın İstanbul Valiliğince (Defterdarlık) tahliye edilmek istendiği yönündeki haberler ile ilgili kamuoyunu sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek amacıyla Defterdarlığımızca açıklama  yapılmasına gerek duyulmuştur.

          Sözkonusu taşınmazda öncelikle Maliye Bakanlığının(Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 04.01.2012 tarihindeki talimatları doğrultusunda ve Hazine Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 78. Maddesi hükmü gereğince, 2012 yılının Haziran ayında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g bendine göre pazarlık usulü ile 26.500,00 TL bedelden AKUT Derneğine dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere irtifak hakkı ihalesi yapılmıştır.

          Akabinde Hazineye Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 75. Maddesinde bulunan İrtifak hakkı veya kullanma izni ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için bir yıla kadar ön izin verilir. Gerekli hallerde bu süre toplam 4 yılı geçmemek üzere uzatılabilir” hükmü doğrultusunda AKUT Derneği ile bir yıl süreli,  İstanbul 8. Noterliğinde 08/06/2012 tarihinde düzenlenen ön izin sözleşmesi imzalanmıştır.

            Bu çerçevede düzenlenen ön izin sözleşmesinin 2. maddesine “irtifak hakkı tesis edilmeden önce AKUT Arama ve Kurtarma Derneği’ne tescil, ifraz, tevhid, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planlarının yaptırılması, değiştirilmesi, uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla ön izin verilmiştir.” hükmü konulmuştur.

            Daha sonra AKUT Derneği tarafından verilen  03/05/2013 ve 05/05/2014  tarihli dilekçelerle  ön izin süresi içerisinde sözleşmede belirtilen işlerin tamamlanamadığı belirtilerek, sürenin birer yıl daha uzatılması talep edilmiş,  Defterdarlığımızca söz konusu talepler doğrultusunda 08.06.2015 tarihine kadar ön izin süresi uzatılmıştır.

            Akabinde AKUT Derneğinin 20.02.2015 tarihli dilekçelerinde, uzatılan süre içerisinde de işlemlerin tamamlanamadığı ancak belediyeye imar müracaatı yapıldığı, belediyece söz konusu taşınmazın yola mahrecinin olmadığından komşu 66 parselden mahreç ya da geçit hakkı şerhinin tescil ettirilmesi gerektiği belirtilerek, geçit hakkı şerhinin tapuya tesciline yönelik işlemlerin yapılması için ön izin süresinin bir yıl daha uzatılmasını talep edilmiş ve yine Defterdarlığımızca  08/06/2016 tarihine kadar son kez  (4.yıl olarak ) ön izin süresi bir yıl daha uzatılmıştır.

          Sürenin bitimine doğru AKUT Derneğinin 23/05/2016 tarihli dilekçe ile taşınmaza ilişkin projelerin İSKİ’den onaylatılması, proje onay harçlarının yatırılması, yıkım ruhsatı alınabilmesi için İSKİ’ye BEDAŞ ve İGDAŞ’tan su, elektrik ve doğalgazın kesilmesi ve gereken tüm işlemlerin yapılması ve proje onayı için BEDAŞ ve İGDAŞ’a trafo müracaatı yapılması, gereken işlemlerin yürütülmesi için İGDAŞ Bölge Müdürlüğü’ne BEDAŞ Müdürlüğü’ne İSKİ Müdürlüğü’ne verilmek üzere taraflarına yetkilendirme belgesi verilmesi; yine 25/05/2016 tarihli dilekçe ile de geçit hakkının tapuya işlendiği ve tevhid şartının kaldırıldığı belirtilerek söz konusu taşınmaz üzerinde adlarına irtifak hakkı kurulması talep edilmiştir.

          Hazinece İrtifak hakkı ihalesi neticesinde verilen ve 4 yıla kadar uzatılan ön izin süreleri içerisinde, taşınmazın planının irtifak hakkı amacına uygun olarak değiştirilmediği, uygulama projelerin yapılmadığının görüldüğü ve ayrıca taşınmazın bulunduğu bölgede Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere tahsis talepleri olması nedeniyle tüm bu hususlar da belirtilmek suretiyle Defterdarlığımızca konu Maliye Bakanlığına(Milli Emlak Genel Müdürlüğü) iletilmiştir.

          Bunun üzerine Maliye Bakanlığından (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 03.10.2016 tarihli yazıda, söz konusu taşınmaza ilişkin  Genel Bütçeli Kuruluşlarca tahsis taleplerinin bulunduğu, anılan Derneğe verilen toplam 4 yıllık ön izin süresinin dolduğu ve Derneğin bu süre içerisinde yerine getirmesi gereken yükümlüklerini yerine getirmediği anlaşıldığından, adı geçen derneğin, söz konusu taşınmazın üzerindeki irtifak hakkına geçiş talebi hakkında Bakanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmadığı belirtilerek, taşınmazı ivedilikle tahliyesinin sağlanarak idare altına alınması istenilmiştir.

           Bu nedenle; AKUT Derneğinden taşınmazı tahliye etmesi istenmiş olup yapılan tüm işlemler mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

          Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr