İstanbul Defterdarlığı
BİLGİ EDİNME

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Amacı
Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsamı
Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.

Başvuru Usulleri
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, ikametgahı veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile yapılabilir. Ayrıca başvurunun elektronik ortamda veya diğer iletişim aracıyla yapılması da mümkündür. Ancak başvurunun elektronik posta (e-posta, online...) ve faks yoluyla yapılması halinde, başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’de yer alan formları doldurmaları zorunludur. Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla (e-posta, online …) yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-2’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.

Online Başvuru
Başvuru Formu

İlgili Mevzuat

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

2004/7189 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasın İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (1 sıra no.lu)
Başbakanlık Genelgesi 2004/12

Adres: İstanbul Defterdarlığı Merkez Bina kat:2 Cağaloğlu / İSTANBUL
Telefon: 0 (212) 402 40 00 dahili: 4296- 4089
Fax: 0 (212) 528 07 09

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr